{"title":"\u00dcye Olma Ko\u015fullar\u0131","content":"

\u00dcyelik S\u00f6zle\u015fmesi<\/font><\/b><\/span><\/p>

<\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>


<\/font><\/b><\/span><\/p>

Bu Kullan\u0131m ve \u00dcyelik Ko\u015fullar\u0131 m\u00fcnhas\u0131ran \u00fcreticilerin kendi \u00fcr\u00fcnlerini tan\u0131tmak amac\u0131yla; sadece sat\u0131\u015f s\u00f6zle\u015fmesine sahip insanlara bir kutu g\u00f6ndermek suretiyle \u00fcr\u00fcnlerinin da\u011f\u0131t\u0131m\u0131 aktivitesini d\u00fczenler (bundan sonra, \"Kutu Teslimat Servisi\" olarak an\u0131lacakt\u0131r).<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

Bu belgenin amac\u0131 do\u011frultusunda, sat\u0131\u015f s\u00f6zle\u015fmesi yapm\u0131\u015f oldu\u011fu kabul edilen ki\u015filer \"M\u00fc\u015fteriler\" olarak an\u0131lacakt\u0131r.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

Bu hizmetler, \"www.bonininkutusu.com\" web sitesinde mevcuttur (bundan sonra \"Site\" olarak an\u0131lacakt\u0131r). Bu Kullan\u0131m ve \u00dcyelik Ko\u015fullar\u0131, rutin bir sat\u0131n alma s\u0131ras\u0131nda ge\u00e7erli sitede m\u00fc\u015fteriler i\u00e7in haz\u0131r bulunacakt\u0131r.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

M\u00fc\u015fteri sitedeki sipari\u015fini onaylayarak, s\u00f6z konusu sipari\u015f i\u00e7in \u015fartlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, bu Kullan\u0131m ve \u00dcyelik Ko\u015fullar\u0131n\u0131n t\u00fcm\u00fcn\u00fc okudu\u011funu, anlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u00e7ekincesiz kabul etti\u011fini beyan eder.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

Sat\u0131n al\u0131m\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tarihte, o s\u0131rada sitede yer alan Kullan\u0131m ve \u00dcyelik Ko\u015fullar\u0131 uygulanacakt\u0131r. Bununla birlikte, bu Kullan\u0131m ve \u00dcyelik Ko\u015fullar\u0131 de\u011fi\u015ftirilebilir<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

 <\/font><\/o:p><\/span><\/b><\/p>

MADDE 1 -GENEL BAKI\u015e<\/span><\/o:p><\/span><\/font><\/b><\/p>

www.bonininkutusu.com sitesi, Boni \u00c7ocuk \u00dcr\u00fcnleri A.\u015e. taraf\u0131ndan kurulmu\u015ftur.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

MADDE 2 - YASAL DURUM<\/span><\/o:p><\/span><\/font><\/b><\/p>

M\u00fc\u015fterilerin bir s\u00f6zle\u015fme i\u00e7in hukuken uygun olmas\u0131 i\u00e7in en az 18 ya\u015f\u0131nda olduklar\u0131n\u0131 beyan etmeleri gerekir.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

MADDE 3 - CO\u011eRAF\u0130 ALAN<\/span><\/o:p><\/span><\/font><\/b><\/p>

Kutu teslimat servisi T\u00fcrkiye'de kullan\u0131labilir. Bu co\u011frafi duruma uymayan abone dikkate al\u0131nmayacakt\u0131r.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

MADDE 4 - H\u0130ZMETE ER\u0130\u015e\u0130M<\/span><\/o:p><\/span><\/font><\/b><\/p>

www.bonininkutusu.com sitesi normal ko\u015fullarda, istemli veya istemsiz kesintiler \u00f6zellikle bak\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ve \u00f6nemli olaylar d\u0131\u015f\u0131nda y\u0131l boyunca, yedi g\u00fcn, g\u00fcnde 24 saat eri\u015fime a\u00e7\u0131kt\u0131r. Boni \u00c7ocuk \u00dcr\u00fcnleri A.\u015e., siteye eri\u015fimin kesilmesinden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

MADDE 5 \u2013 KULLANICI S\u0130STEM\u0130<\/span><\/o:p><\/span><\/font><\/b><\/p>

M\u00fc\u015fteriler, kendisinin belirleyece\u011fi bir \u201ckullan\u0131c\u0131 ad\u0131\u201d veya e-posta adresi ile \u201c\u015fifre\u201dye sahip olur. \u201cKullan\u0131c\u0131 ad\u0131\u201d e-posta adreslerinde oldu\u011fu gibi her \u00fcyeye \u00f6zeldir ve ayn\u0131 kullan\u0131c\u0131 ad\u0131 farkl\u0131 \u00fcyelere verilmez.<\/font><\/b><\/span><\/p>

M\u00fc\u015fteriler<\/span>, Site \u00fcyeli\u011fi gerektiren sistemlere ba\u011flanabilmesi i\u00e7in kullan\u0131c\u0131 ad\u0131n\u0131 veya kay\u0131tl\u0131 e-posta adresi ile \u015fifresini girmesi gereklidir. Bu i\u015flem Site sistemine giri\u015f yapmak \u015feklinde tan\u0131mlanm\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/font><\/b><\/p>

 \u201c\u015eifre\u201d sadece ilgili M\u00fc\u015fteriler\u2019in bilgisi d\u00e2hilindedir. Kullan\u0131c\u0131 \u015fifresi unutuldu\u011fu takdirde Site,, talep \u00fczerine M\u00fc\u015fteriler\u2019inin Site sisteminde kay\u0131tl\u0131 e-posta adresine yeni \u015fifre olu\u015fturabilmek i\u00e7in bir ba\u011flant\u0131 g\u00f6nderecektir. \u015eifre'nin belirlenmesi ve korunmas\u0131 tamam\u0131yla M\u00fc\u015fteriler\u2019in kendi sorumlulu\u011fundad\u0131r ve \u015fifre kullan\u0131m\u0131ndan do\u011facak problemlerden veya olu\u015fabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu de\u011fildir.<\/font><\/b><\/span><\/p>

MADDE 6 \u2013 KUTU TESL\u0130MAT SERV\u0130S\u0130 S\u00d6ZLE\u015eME KO\u015eULLARI <\/span><\/o:p><\/span><\/font><\/b><\/p>

Kutu teslimat servisi; her takvim ay\u0131nda 2 aktivite malzemesi, kitap ve bir k\u0131rtasiye \u00fcr\u00fcn\u00fc s\u00fcrpriz i\u00e7eren bir kutu sevkiyat\u0131n\u0131 i\u00e7erir.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

Boni \u00c7ocuk \u00dcr\u00fcnleri A.\u015e. taraf\u0131ndan sunulan kutu nakliye hizmeti s\u00f6zle\u015fmesi Site \u00fczerinden yap\u0131l\u0131r.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

Kutu teslimat servisi s\u00f6zle\u015fmesi paketlerinden birini sat\u0131n alarak, M\u00fc\u015fteri bu Kullan\u0131m ve \u00dcyelik Ko\u015fullar\u0131n\u0131 kabul eder ve bunlar\u0131 okudu\u011funu ve anlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 onaylar ve \u00e7ekincesizce tam bilgisi odu\u011funu kabul eder.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

Sorunsuz bir kutu teslimat servisi sunmak amac\u0131yla, bir paket sat\u0131n alan m\u00fc\u015fterilerin, kendi ki\u015fisel bilgilerini i\u00e7eren bir form doldurmas\u0131 gerekmektedir Boni \u00c7ocuk \u00dcr\u00fcnleri A.\u015e.\u2019ne sa\u011flanan bilgiler do\u011fru olmal\u0131d\u0131r. Sat\u0131n al\u0131rken m\u00fc\u015fteri, girdi\u011fi bilgilerin do\u011frulu\u011funu ve ger\u00e7ekli\u011fini garanti eder. Yanl\u0131\u015f bilgilendirme durumunda Boni \u00c7ocuk \u00dcr\u00fcnleri A.\u015e. sorumlu tutulamaz.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

Boni \u00c7ocuk \u00dcr\u00fcnleri A.\u015e. kutu teslimat servisi i\u00e7in d\u00f6rt farkl\u0131 abonelik \u00e7e\u015fidi sunmaktad\u0131r.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

1- Tek \u00f6deme ile tek ayl\u0131k kutu hizmeti (6.1) <\/span>
2- Tek \u00f6deme ile 3 ayl\u0131k paket hizmeti(6.2) <\/span>
3- Tek \u00f6deme ile 6 ayl\u0131k paket hizmeti (6.3)<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

Aboneler, sadece Site \u00f6demeyi tam olarak ald\u0131\u011f\u0131 zaman \u00fcr\u00fcne sahip kabul edilecektir.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

6.1. TEK \u00d6DEME \u0130LE TEK AYLIK KUTU H\u0130ZMET\u0130 <\/span><\/o:p><\/span><\/font><\/b><\/p>

\u00dccreti \u00f6denen kutu, o ay\u0131n g\u00f6nderim s\u00fcresi i\u00e7inde, sat\u0131n alan m\u00fc\u015fterinin belirtti\u011fi teslimat adresine ula\u015ft\u0131r\u0131l\u0131r. M\u00fc\u015fteri iptal edene kadar hizmet devam eder.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

6.2. TEK \u00d6DEME \u0130LE \u00dc\u00c7 AYLIK PAKET H\u0130ZMET\u0130<\/span><\/o:p><\/span><\/font><\/b><\/p>

\u00dc\u00e7 ayl\u0131k paket hizmeti, m\u00fc\u015fterilere kendileri ya da \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc parti \u015fah\u0131slar i\u00e7in \u00fc\u00e7 ayl\u0131k abonelik; dolay\u0131s\u0131yla \u00fc\u00e7 adet kutu teslimat\u0131 sa\u011flar. Bu abonelik i\u00e7in \u00f6deme sat\u0131n al\u0131m i\u015flemi s\u0131ras\u0131nda tek \u00e7ekim olarak al\u0131nacakt\u0131r. 3 ay boyunca 3 fark\u0131 kutu teslimat\u0131 yap\u0131l\u0131r.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

6.3. TEK \u00d6DEME \u0130LE YILLIK PAKET H\u0130ZMET\u0130<\/span><\/o:p><\/span><\/font><\/b><\/p>

Alt\u0131 paket, m\u00fc\u015fterilere kendileri ya da \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc parti \u015fah\u0131slar i\u00e7in 6 ayl\u0131k abonelik; dolay\u0131s\u0131yla alt\u0131 kutu teslimat\u0131 sa\u011flar. Bu abonelik i\u00e7in \u00f6deme sat\u0131n al\u0131m i\u015flemi s\u0131ras\u0131nda tek \u00e7ekim olarak al\u0131nacakt\u0131r. 6 ay boyunca 6 fark\u0131 kutu teslimat\u0131 yap\u0131l\u0131r.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

MADDE 7 - B\u00dcLTEN ABONEL\u0130\u011e\u0130<\/span><\/o:p><\/span><\/font><\/b><\/p>

Hizmet paketlerinden birine abone olurken, ya da Siteden bir sipari\u015f verildi\u011finde, bu Kullan\u0131m ve \u00dcyelik Ko\u015fullar\u0131n\u0131 kabul ederek, m\u00fc\u015fteri. Boni \u00c7ocuk \u00dcr\u00fcnleri A.\u015e.\u2019ne \u00fcyelik s\u0131ras\u0131nda m\u00fc\u015fteri taraf\u0131ndan sa\u011flanan e-posta adresine e-posta g\u00f6nderme yetkisi verir. B\u00fclten aboneli\u011fi elektronik posta ile her an iptal edilebilir.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

MADDE 8 \u2013 M\u00dc\u015eTER\u0130 HESABI DEAKT\u0130VASYONU<\/span><\/o:p><\/span><\/font><\/b><\/p>

Bu Kullan\u0131m ve \u00dcyelik Ko\u015fullar\u0131n\u0131n ba\u011flay\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131ndan do\u011fan uygunsuzluk, verilen bir sipari\u015fin \u00f6denmemesi, hesap olu\u015fturmak i\u00e7in kasten yanl\u0131\u015f bilgi verme ya da Boni \u00c7ocuk \u00dcr\u00fcnleri A.\u015e\u2019nin \u00e7\u0131karlar\u0131na zarar verecek aktiviteler yap\u0131lmas\u0131 durumunda, Boni \u00c7ocuk \u00dcr\u00fcnleri A.\u015e Siteden sunulan hizmetlere eri\u015fimi ask\u0131ya alma ya da eylemlerin ciddiyetine ba\u011fl\u0131 olarak herhangi bir tazminat olmaks\u0131z\u0131n \u00fcyenin aboneli\u011fini ve hesab\u0131n\u0131 feshetme hakk\u0131n\u0131 sakl\u0131 tutar. \u015eirket ayr\u0131ca bu t\u00fcr eylemler i\u00e7in \u00fcyeli\u011fi iptal edilmi\u015f ve siteden men edilmi\u015f olan bir m\u00fc\u015fteriye hizmet vermeyi reddetme hakk\u0131n\u0131 sakl\u0131 tutar.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

MADDE 9 \u2013 \u0130ADE KO\u015eULLARI <\/span><\/o:p><\/span><\/font><\/b><\/p>

Kutu ve i\u00e7erikleri hakk\u0131ndaki herhangi bir \u015fikayetin kutu al\u0131nd\u0131ktan sonra \u00fc\u00e7 g\u00fcn i\u00e7erisinde bildirilmesi gerekir. Kutu ve\/veya \u00fcr\u00fcnlerde ar\u0131za veya kusur olmas\u0131 durumunda, m\u00fc\u015fteriye mevcut stok adetleri dahilinde yeni bir kutu g\u00f6nderilir. \u00dcr\u00fcn sto\u011fu t\u00fckenmi\u015f ise m\u00fc\u015fteriye sonraki ay\u0131n kutusu \u00fccretsiz olarak g\u00f6nderilecektir. Bu durumda sipari\u015f edilen \u00fcr\u00fcn\u00fcn \u00fccreti m\u00fc\u015fteriye iade edilecektir. \u0130ade durumunda, iade edilecek miktar, \u00f6deme sistemine \u00f6denmi\u015f olan i\u015flem \u00fccreti kesilerek iade sa\u011flan\u0131r. 3 veya 6 ayl\u0131k kutu paketlerinin iadesinde, o g\u00fcne kadar g\u00f6nderilmi\u015f olan kutular\u0131n \u00fccretleri, tek ayl\u0131k kutu \u00fccreti \u00fczerinden de\u011ferlendirilir; kargo \u00fccretleri ve i\u015flem \u00fccretleri de eklenerek, toplam \u00f6denmi\u015f olan miktardan kesinti uygulanarak iade edilir.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

Kutu i\u00e7erisinde eksik veya kusurlu \u00fcr\u00fcn bulunmas\u0131 ,stok adetlerine ba\u011fl\u0131 olarak, \u00fcr\u00fcn\u00fcn ayn\u0131 \u00fcr\u00fcnle ya da farkl\u0131 bir \u00fcr\u00fcnle de\u011fi\u015ftirilmesine sebep olur.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

Kutunun teslimat\u0131n\u0131n sa\u011flanamamas\u0131 farkl\u0131 bir \u00e7e\u015fit tazminata sebep olmaz. Her durumda, Boni \u00c7ocuk \u00dcr\u00fcnleri A.\u015e\u2019nin sorumlulu\u011fu sipari\u015flerin de\u011feriyle s\u0131n\u0131rl\u0131d\u0131r.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

Bu ko\u015fullar alt\u0131nda geri \u00f6deme alabilmek i\u00e7in, m\u00fc\u015fteri 30 g\u00fcn i\u00e7inde geri \u00f6deme istedi\u011fini bildirmelidir. Geri \u00f6demeler genellikle \u00f6demenin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ayn\u0131 y\u00f6ntemle yap\u0131l\u0131r.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

MADDE 10 \u2013 M\u00dcCB\u0130R SEBEP HAL\u0130<\/span><\/o:p><\/span><\/font><\/b><\/p>

Boni \u00c7ocuk \u00dcr\u00fcnleri A.\u015e, m\u00fccbir sebep hali nedeniyle do\u011facak s\u00f6zle\u015fmenin tamamen veya k\u0131smen ihlali durumunda sorumlu tutulamaz.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

Bir m\u00fccbir sebep, makul kontrol d\u0131\u015f\u0131ndaki herhangi bir olay veya durum ile ilgilidir.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

Bir m\u00fccbir sebep halinde, s\u00f6zle\u015fme y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fcklerimizin yerine getirilmemesinden sorumlu de\u011filiz. Ancak, m\u00fccbir sebep olay\u0131na ra\u011fmen bu d\u00f6nem boyunca elimizden geleni en iyi \u015fekilde ger\u00e7ekle\u015ftirmek i\u00e7in gereken her gayreti g\u00f6sterece\u011fiz.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

MADDE 11 \u2013 CAYMA HAKKI <\/span><\/o:p><\/span><\/font><\/b><\/p>

Y\u00fcr\u00fcrl\u00fckteki 6502 nolu t\u00fcketici haklar\u0131 kanunu ve uzaktan sat\u0131\u015f y\u00f6netmeli\u011fi uyar\u0131nca, m\u00fc\u015fteri on d\u00f6rt g\u00fcn i\u00e7inde herhangi bir gerek\u00e7e g\u00f6stermeksizin ve cezai \u015fart \u00f6demeksizin s\u00f6zle\u015fmeden cayma hakk\u0131na sahiptir. Cayma hakk\u0131n\u0131n kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131na dair bildirimin bu s\u00fcre i\u00e7inde Boni \u00c7ocuk \u00dcr\u00fcnleri A.\u015e\u2019ne y\u00f6neltilmi\u015f olmas\u0131 yeterlidir.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

Cayma hakk\u0131 bildirimi, bu Kullan\u0131m ve \u00dcyelik Ko\u015fullar\u0131n Madde 1'inde belirtilen www.bonininkutusu.com web adresinde yer alan ileti\u015fim sayfas\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla e-posta ile yap\u0131lmal\u0131d\u0131r.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

Ond\u00f6rt (14) g\u00fcnl\u00fck s\u00fcre aboneli\u011fin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 andan itibaren ba\u015flar. E\u011fer kutu bu on d\u00f6rt g\u00fcn i\u00e7erisinde m\u00fc\u015fteriye ula\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015fsa dahi m\u00fc\u015fteri cayma hakk\u0131na sahiptir. Bu durumda, mal orjinal ambalaj\u0131nda ve durumunda iade edilmelidir. Herhangi bir hasarl\u0131 ve \/ veya eksik \u00fcr\u00fcn ya da hasarl\u0131 ve \/ veya eksik ambalaj iade ya da takas edilemez. Ayl\u0131k tam kutu paketinde, tam kutunun geri g\u00f6nderilmesi gereklidir. Bu durumda kargo \u00fccreti g\u00f6nderene aittir.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

\u00dcr\u00fcn\u00fcn sat\u0131n al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nem bulunan kampanya dahilinde hediye edilen \u00fcr\u00fcn, f\u0131rsat, indirim ve haklar; cayma hakk\u0131n\u0131n kullan\u0131lmas\u0131 durumunda, taraf\u0131m\u0131za eksiksiz, hasars\u0131z ve kullan\u0131lmam\u0131\u015f \u015fekilde iade edilmelidir. \u00dcr\u00fcn\u00fcn kullan\u0131lm\u0131\u015f, eksik veya hasarl\u0131 olmas\u0131 durumunda veya kampanya dahilinde indirim veya avantajlardan faydalan\u0131lmas\u0131 durumunda; faydalan\u0131lan tutar iade tutar\u0131ndan d\u00fc\u015f\u00fclerek hesaplan\u0131r.<\/font><\/b><\/span><\/p>

MADDE 12 \u2013 KULLANIM VE \u00dcYEL\u0130K KO\u015eULLARINDA DE\u011e\u0130\u015e\u0130KL\u0130KLER <\/span><\/o:p><\/span><\/font><\/b><\/p>

Boni \u00c7ocuk \u00dcr\u00fcnleri A.\u015e herhangi bir zamanda bu Kullan\u0131m ve \u00dcyelik Ko\u015fullar\u0131nda de\u011fi\u015fiklik yapma hakk\u0131n\u0131 sakl\u0131 tutar.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

Yeni Kullan\u0131m ve \u00dcyelik Ko\u015fullar\u0131 m\u00fc\u015fteri i\u00e7in uygun de\u011filse, m\u00fc\u015fteri yeni Kullan\u0131m ve \u00dcyelik Ko\u015fullar\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fclen \u015fekilde y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girmeden \u00f6nce iadeli taahh\u00fctl\u00fc posta vas\u0131tas\u0131yla aboneli\u011fini sonland\u0131rmal\u0131d\u0131r.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

Yeni Kullan\u0131m ve \u00dcyelik Ko\u015fullar\u0131n\u0131n reddi a\u00e7\u0131k olmal\u0131d\u0131r. Yeni Kullan\u0131m ve \u00dcyelik Ko\u015fullar\u0131n\u0131n y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girmesinden \u00f6nce talebin a\u00e7\u0131k\u00e7a bildirilmemesi durumunda, m\u00fc\u015fteri de\u011fi\u015fiklikleri kabul etmi\u015f kabul edilecektir.<\/font><\/b><\/span><\/p>

MADDE 13 \u2013 KAMPANYALARIN KULLANIMI<\/span><\/o:p><\/span><\/font><\/b><\/p>

Kampanyalar\u0131n kullan\u0131m\u0131nda, k\u00f6t\u00fcye kulaln\u0131m tespit edilmesi durumunda, kampanyadan kazan\u0131lm\u0131\u015f haklar geri al\u0131n\u0131r.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>


<\/font><\/b><\/span><\/p>

Sipari\u015fin onaylanmas\u0131 durumunda m\u00fc\u015fteri, i\u015fbu s\u00f6zle\u015fmenin t\u00fcm ko\u015fullar\u0131n\u0131 kabul etmi\u015f say\u0131l\u0131r.<\/span><\/o:p><\/font><\/b><\/span><\/p>

 <\/font><\/b><\/o:p><\/span><\/p>

 <\/font><\/b><\/o:p><\/span><\/p>


<\/p>